Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας

Το Govhack είναι ένα Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο επιδιώκει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση και προώθηση της τεχνογνωσίας και νέων καλών πρακτικών ψηφιακής διακυβέρνησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα μέλη της ομάδας συντονισμού καθώς και οι εταίροι του Govhack έχουν διεπιστημονική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων καινοτομίας, καθώς και γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στο πλαίσιο διοίκησης του έργου συστήνεται 5μελής συμβουλευτική επιτροπή καθώς και οι εξής Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας:

  • Διαχείρισης
  • Δημοσιότητας και marketing
  • Business Development
  • Στρατηγική
  • Διεθνών Σχέσεων και εξωστρέφειας
  • Τεχνικών θεμάτων
  • Καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης