Υποστήριξη

Tων επιχειρήσεων - μελών του και συνεργαζόμενων φορέων σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημόσια διοίκηση (govtech)

Ανάπτυξη

Της απαραίτητης υποδομής και τεχνογνωσίας καθώς και οικοσύστηματος για την υποστήριξη της καινοτομίας 

Παροχή

εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

Το Govhack είναι το 1ο Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη συμμετοχή 8 εταιρειών, 3 συλλογικών φορέων και 2 ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και την υποστήριξη από εταιρείες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαβούλευση

Διοργάνωση ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης για τις ανάγκες των πολιτών και των δήμων

Το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση Govhack διοργανώνει ανοικτή δημόσια online διαβούλευση για τις ανάγκες των πολιτών και των δήμων

To σχετικό περιεχόμενο έχει προωθηθεί εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Εταίροι

Υποστηρικτές

Τεχνολογικοί πυλώνες

Ο ρΟλος του Govhack

Με το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση Govhack επιδιώκεται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση και προώθηση της τεχνογνωσίας και νέων καλών πρακτικών ψηφιακής διακυβέρνησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το έργο εντάσσεται στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014–2020» (ΕΣΠΑ 2014–2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εγχώριους πόρους. Με την παρούσα Δράση παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία 12 Κέντρων Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας