Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

ENTREPUBL

Τα τελευταία χρόνια η πανδημία Covid-19 έχει επιταχύνει σε παγκόσμιο επίπεδο τις ήδη υπάρχουσες εξελίξεις που αφορούν την ψηφιοποίηση σημαντικών κλάδων της οικονομίας. Η μεταστροφή αυτή έχει επηρεάσει καθοριστικά το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών προς την υιοθέτηση ενός νέου καταμερισμού εργασίας, στον οποίο η τεχνολογία, με τις διάφορες μορφές της, λαμβάνει όλο και κομβικότερο ρόλο. Παράλληλα, η στρατηγική για την ανάκαμψη από την πανδημία Covid-19 — η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα απαιτητικό ζήτημα για τις κυβερνησεις — οφείλει να λάβει υπόψη της τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πεδίο, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δημόσιες διοικήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες καθώς χρειάζεται να πραγματοποιήσουν ένα σημαντικό “αλμα” για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους και το συγχρονισμό τους με τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Όπως αναδεικνύεται και από πρόσφατη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ, τη στιγμή που ο δημόσιος τομέας κατέχει ένα κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή αντιμετωπίζει παράλληλα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα στην ενδυνάμωση των στελεχών του για την υποστήριξη των πολιτικών αυτών. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα και σύμφωνα με άλλη μελέτη του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα για να επιτύχει μια πιο βιώσιμη, διορατική και ανθρωποκεντρική δημόσια διακυβέρνηση όμως υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια υλοποίησης τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με στοχευμένο τρόπο.

Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ένα κομβικό πεδίο αντιμετώπισης αυτού του κενού εντοπίζεται στη ενίσχυση των δεξιοτήτων των στελεχών του δημόσιου τομέα. Κι ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας συζήτησης καταπιάνεται με την ανάπτυξη επιμέρους ψηφιακών δεξιοτήτων, μία πιο ολιστική προσέγγιση για την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα μέσω της συστηματικής καταγραφής αναγκών και της συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων παραμένει κατά κύριο λόγο αποσπασματική.
Ακόμη, σύμφωνα με το ‘Complexity Insights’ dashboard, για το 2022 η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση στον κόσμο όσον αφορά την πολυπλοκότητα επιχειρηματικού περιβάλλοντος κυρίως λόγω του πολύπλοκου φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου αλλά και την έλλειψη δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα και τοπική αυτοδιοίκηση.

Μια τέτοια προσέγγιση επιχειρεί να δώσει το έργο ENTREpreneurial skills in the PUBLic sector: a digital approach (ENTREPUBL) στοχεύοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης στο δημόσιο τομέα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαδρομή κατάρτισης ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους δημόσιους υπαλλήλους να σκέφτονται διαφορετικά για το ρόλο τους στον οργανισμό, να χειρίζονται προβλήματα και προκλήσεις ως πιθανές ευκαιρίες, καθώς και να θεωρούν τους εαυτούς τους συν-δημιουργούς, αναπτύσσοντας έτσι την «αίσθησή τους πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας». Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας, καθώς και ψηφιακών δεξιοτήτων/ ψηφιακού γραμματισμού, στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοριστικών για την ενίσχυση της συνεργατικότητας και τον εντοπισμό πιθανών παρεμβάσεων στην καθημερινή εργασία των στελεχών του δημόσιου τομέα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου που μπορεί να συμβάλλει στην υψηλότερη αποτελεσματικότητα και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υποστηρίζεται από 8 εταίρους που δραστηριοποιούνται στον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, μη κερδοσκοπικό και δημόσιο τομέα στον ευρωπαϊκό χώρο και συγκεκριμένα τους:  Bantani Education που είναι και ο συντονιστής του έργου, την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, την C.O. Gruppo, την T-HAP, την Περιφέρεια της Βαλλονίας (Service Public de Wallonie) του Βελγίου, την ICEP, το Δήμο της πόλης του Γκαλάτσι (Galaţi Municipality) της Ρουμανίας και το Govhack.
Η συμμετοχή δύο φορέων από την Ελλάδα στο σχήμα του έργου αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση νέων καλών πρακτικών στον ελληνικό δημόσιο τομέα καθώς συμβάλλει στην κινητοποίηση ενός ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας για την ενίσχυση στρατηγικών παρεμβάσεων για την Καινοτομία στην Ελλάδα.

Παραμείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα για το έργο ENTREPUBL!