Σχολίασε τις εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά τους

Ελάχιστες Λειτουργικές Προδιαγραφές Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ

Αφορά ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ελέγχου στάθμευσης τροχοφόρων σε
χώρους ευθύνης του Δήμου (κλειστούς ή υπαίθριους) ή/και διαχείρισης ελέγχου παρόδιας
στάθμευσης. Θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται, θα οπτικοποιεί και θα διαμοιράζει, σε πραγματικό
χρόνο τα δεδομένα που θα λαμβάνει από τους αισθητήρες στάθμευσης.
Εντός της πλατφόρμας – λογισμικού ελεγχόμενης στάθμευσης και των συν αυτώ mobile και web
εφαρμογών θα υλοποιούνται:
• Η εύρεση θέσης στάθμευσης.
• Η διαχείριση, προβολή και στατιστική ανάλυση του ΣΕΣ.
Το ΣΕΣ θα είναι υπεύθυνο για την καταχώρηση των αδειοδοτημένων μόνιμων κατοίκων ως χρηστών με
τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία των οχημάτων τους. Μέσω του ΣΕΣ, θα δίνεται η
δυνατότητα για πλήρη έλεγχο του λογαριασμού του χρήστη και αδειοδοτήσεών του.
Το ΣΕΣ θα γνωρίζει την κατάσταση κατάληψης όλων των θέσεων στάθμευσης και θα πληροφορεί είτε
τους οδηγούς για διαθέσιμες θέσεις, είτε τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, για οχήματα που έχουν
σταθμεύσει παράνομα στις θέσεις μόνιμων κατοίκων ή στις θέσεις αποτροπής στάθμευσης.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Η τεκμηρίωση της αρμοδιότητας διαχείρισης του χώρου για τουλάχιστον μια 5ετία
• Η ύπαρξη κανονιστικής του Δήμου για την ελεγχόμενη στάθμευση
• Web Εφαρμογή Δήμου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παρόδιας Στάθμευσης η οποία
περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:
o Υποσύστημα αναφορών, μετρικών & στατιστικών στοιχείων
o Υποσύστημα διαχείρισης Στάθμευσης Μόνιμων Κατοίκων & Ειδικών Κατηγοριών
o Υποσύστημα διαχείρισης κλήσεων/παραβάσεων
o Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ενημέρωσης των δημοτών που
αφορούν τα ΜΜΜ και ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθμοί πληροφόρησης του κοινού.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Απαιτείται η ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας ή προγραμματική σύμβαση με το ΚΤΕΛ της
περιοχής, ή τον εκάστοτε φορέα αστικής συγκοινωνίας του Δήμου.
• Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των έξυπνων στάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να εξασφαλίσει την διασύνδεση των έξυπνων στάσεων με το δίκτυο του δήμου για
5 έτη.
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 6.000 € / Στάση

Βασικός σκοπός του συστήματος, είναι να δώσει λύση σε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα και αφορά στην πρόσβασή τους σε διάφορους
υπαίθριους χώρους (πεζοδρόμια-ράμπες) και κτίρια, που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις
και υποδομές με σκοπό την διευκόλυνση της μετακίνησης τους. Το σύνολο της πληροφορίας που
θα συλλέγει το εν λόγω σύστημα, θα δύναται να ολοκληρώνει έναν οδηγό πόλης, με ασφαλείς
διαδρομές για την προσέγγιση ενός προσβάσιμου σημείου ενδιαφέροντος αποκλειστικά για ΑμεΑ.
Με τον τρόπο αυτό, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα μπορούν εύκολα να μάθουν ποια σημεία
είναι προσβάσιμα και με ποιον τρόπο, καθώς και την ανεμπόδιστη ή όχι πρόσβαση τους.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Υπόγειοι αισθητήρες ανίχνευσης παράνομης στάθμευσης σε ράμπες και διαβάσεις ΑμΕΑ
• Χαρτογράφηση περιοχής για την αποτύπωση πλάτους πεζοδρομίων, ραμπών, κλίσεων,
δεντροφυτεύσεων σε πεζοδρόμια κτλ
• Δήλωση εμποδίων που δυσκολεύουν τη μετακίνηση ενός ατόμου με μειωμένη κινητικότητα
όπως η παραβατική στάθμευση, αλλά και ελλείψεων από ράμπες μέσω της σχετικής
εφαρμογής (mobile – web app)
• Καταγραφή χώρων πρόσβασης δημοσίων κτιρίων για ΑμεΑ (ράμπες, τουαλέτες, ασανσερ κτλ)

Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών θα εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή
παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών και αυτόματης φωτεινής
σήμανσης της διάβασης όπου αυτό είναι εφικτό ή σε συνεργασία με τους φωτεινούς σηματοδότες. Η
διάβαση θα πρέπει να λειτουργεί «έξυπνα» ώστε να προειδοποιεί τους πεζούς και τους οδηγούς όταν
πραγματικά υπάρχει πρόθεση διέλευσης πεζών.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Να προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά τους πεζούς που διασχίζουν τη διάβαση ή που έχουν
πρόθεση να διασχίσουν τη διάβαση, μόνο όταν υπάρχει όχημα που κινείται προς εκείνη την
κατεύθυνση, όπου δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης.
• Να προειδοποιεί τους οδηγούς που προσεγγίζουν τη διάβαση ενεργοποιώντας
προειδοποιητικά φώτα, μόνο όταν υπάρχει πεζός που διασχίζει τη διάβαση ή που έχει πρόθεση
να διασχίσει τη διάβαση, όπου δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης.
• Τα υλικά των έξυπνων διαβάσεων θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση, σε αντίξοες
καιρικές συνθήκες και βανδαλισμούς.
• Ισχύει η οριζόντια απαίτηση για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση και ρευματοδότηση

Το σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης κυκλοφοριακών δεδομένων περιλαμβάνει την
εγκατάσταση ειδικών συσκευών – αισθητήρων σε επιλεγμένα σημεία της πόλης για τον υπολογισμό
του χρόνου διέλευσης οχημάτων. Η συλλογή των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας και τα δεδομένα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό διαχείρισης
κυκλοφοριακών δεδομένων. Ο υπολογισμός του χρόνου διέλευσης των οχημάτων πραγματοποιείται με
τη χρήση των απαραίτητων αλγορίθμων που καθιστούν εφικτή τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη των
κυκλοφοριακών δεδομένων. Το κυκλοφοριακό μοντέλο παρέχει δυνατότητες επανεκτίμησης των
κυκλοφοριακών συνθηκών, σε περίπτωση που ένας χειριστής εισάγει κάποιο συμβάν στο δίκτυο.
Τέλος, οι πληροφορίες με τους χρόνους διέλευσης των οχημάτων δύναται να προβάλλονται προς
ενημέρωση των δημοτών σε πινακίδες, σε mobile εφαρμογές και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Συστηματική συλλογή δεδομένων απαραίτητων για τη βελτίωση της συγκοινωνίας
• Ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο για τα κυκλοφοριακά δεδομένα
• Ισχύει η οριζόντια απαίτηση για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση και ρευματοδότηση

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 40.000€

Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία
συστήματος Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ), με σκοπό την καταγραφή της επίδοσης των δημοτών στην
ανακύκλωση και την επιβράβευσή τους με βάση το καταμετρημένο βάρος, ανά τύπο απορρίμματος.
Στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να παραδοθεί, εγκατασταθεί και λειτουργήσει κεντρικοποιημένη
διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα επιτρέπει πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με
συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης. Η εφαρμογή αυτή, θα πρέπει να συλλέγει, επεξεργάζεται και
οπτικοποιεί όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα, όπως τη παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων, το είδος
των απορριμμάτων, τους ταυτοποιημένους χρήστες, τη συχνότητα απορρίψεων ανά νοικοκυριό στην
εφαρμογή, κλπ, επιτρέποντας μια πλήρη απεικόνιση της επίδοσης στην ανακύκλωση που εμφανίζει
κάθε νοικοκυριό.
Στο έργο δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια κάδων/οχημάτων/απορριμματοφόρων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Ισχύει η οριζόντια απαίτηση για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση και ρευματοδότηση
• Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού,
για τη καταγραφή της επίδοσης της ανακύκλωσης των δημοτών
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 40.000€

Οι έξυπνοι κάδοι θα ανιχνεύουν την κατάσταση των κάδων απορριμμάτων ως προς την πληρότητα
ειδοποιώντας την υπηρεσία του Δήμου για την έγκαιρη αποκομιδή. Στα πλαίσια του έργου απαιτείται
η μετατροπή των απλών κάδων (νέων ή παλαιών, βυθιζόμενων ή σταθερών, μεταλλικών ή πλαστικών)
σε «έξυπνους» με τη χρήση τεχνολογίας αισθητήρων πληρότητας. Οι πληροφορίες από τους
αισθητήρες μεταδίδονται προς το κέντρο ελέγχου, όπου εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο σε
ενσωματωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Το λογισμικό διαχείρισης των απορριμμάτων αναλαμβάνει
την έκδοση των ημερήσιων δρομολογίων των απορριμματοφόρων, λαμβάνοντες υπόψη πλέον τα
πραγματικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τους αισθητήρες των κάδων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Τα υλικά της λύσης θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
και βανδαλισμούς.
• Ισχυροί αισθητήρες που εντοπίζουν το επίπεδο πλήρωσης των κάδων ανεξάρτητα του είδους
των αποβλήτων.
• Δυνατότητα αναφορών μέτρησης βαθμού πληρώσεως του κάδου και άλλα στατιστικά στοιχεία.
• Απεικόνιση κάδων σε γεωγραφικό υπόβαθρο.
• Ισχύει η οριζόντια απαίτηση για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση και ρευματοδότηση

Η πλατφόρμα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-ελέγχου και
διαχείρισης είτε έξυπνων λαμπτήρων νέας τεχνολογίας είτε λαμπτήρων παλαιότερου τύπου που
διαθέτει εγκαταστημένους ο Δήμος με δυνατότητα προσθήκης και διαχείρισης και των μελλοντικών
του εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση τηλεμετρικού εξοπλισμού σε
κάθε φωτιστικό LED (έξυπνες λάμπες) ή σε κάθε πίλαρ (λάμπες παλαιότερης τεχνολογίας) ώστε να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά λαμπτήρων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Γραφική απεικόνιση των σημείων εγκατάστασης των λαμπτήρων
• Ανίχνευση Βλαβών και παροχή ειδοποιήσεων
• Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Diming λαμπτήρων σε πραγματικό χρόνο (real time mode)
κατόπιν σχετικής εντολής από το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης για το σύνολο των λαμπτήρων ή
για ομάδες αυτών (ζώνες λαμπτήρων/ pillar)
• Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Diming λαμπτήρων βάσει χρονοδιαγράμματος (schedule
mode), για το σύνολο των λαμπτήρων ή για ομάδες αυτών (ζώνες λαμπτήρων)
• Στατιστικά στοιχεία/Αναφορές
• Προγραμματισμό και Διαχείριση εργασιών επισκευής/συντήρησης

Αφορά πλατφόρμα για την παρακολούθηση και διαχείριση του συνόλου του στόλου οχημάτων ενός
δήμου με εγκατάσταση σύγχρονης τηλεματικής μονάδας και οθόνης εντός του οχήματος και σύνδεση
με κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. Με τη χρήση της πλατφόρμας θα επιτυγχάνεται η διακρίβωση της
κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν, ο έλεγχος
τήρησης προγραμματισμού και εκτέλεσης δρομολογίων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Κεντρική εφαρμογή διαχείρισης
• Μητρώο οχημάτων με στοιχεία που αφορούν σε αυτά (ημερομηνίες καταχώρησης, έγγραφα
οχήματος, επισκευές, ΚΤΕΟ, συμβάντα κλπ)
• Λογισμικό και υλικό εφαρμογής οχήματος
• Αυτοματοποιημένη ενημέρωση για τις ημερομηνίες λήξης ή/και ανανέωσης εγγράφων
οχημάτων και οδηγών.
• Γεωχωρική αποτύπωση θέσης οχήματος σε πραγματικό χρόνο
• Ιστορικό θέσης οχήματος
• Mobile Εφαρμογή

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 50.000€

Η πλατφόρμα αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας
σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Θα ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση των
ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγεται, επεξεργάζεται και
θα αναλύεται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Η πλατφόρμα θα μπορεί να
ενσωματώνει στα πλαίσια της ανοικτής της αρχιτεκτονικής μια σειρά από διαφορετικές πύλες δικτύων,
ενεργειακών αισθητήρων (σε επίπεδο πίνακα καθώς και σε επιλεγμένα σημεία / πρίζες). Η δαπάνη για
την αγορά λαμπτήρων και λοιπών αναλώσιμων υλικών δεν περιλαμβάνεται στο έργο και δεν είναι
επιλέξιμη.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Φιλικό περιβάλλον χρήσης.
• Απομακρυσμένη εποπτεία καταναλώσεων κτιρίου με ιστορικά δεδομένα
• Απομακρυσμένος έλεγχος αυτοματισμών κτιρίου
• Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών
• Εμφάνιση ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις βλαβών
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 20.000€ + 5.000 ανά Κτήριο

Η πλατφόρμα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροφωτισμού
εντός των δημοτικών κτιρίων. Θα πρέπει να παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση εγκατάστασης
έξυπνου ηλεκτροφωτισμού και συστήματος διαχείρισής του.
Η δαπάνη για την αγορά λαμπτήρων και λοιπών αναλώσιμων υλικών δεν περιλαμβάνεται στο έργο και
δεν είναι επιλέξιμη.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Φιλικό περιβάλλον χρήσης.
• Απομακρυσμένη εποπτεία της κατανάλωσης με ιστορικά δεδομένα
• Απομακρυσμένος έλεγχος για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/έντασης φωτισμού
• Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτισμού
• Εμφάνιση ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις βλαβών

Η πλατφόρμα αφορά την δημιουργία ενός σημείου κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των
τοπικών επιχειρήσεων με τον Δήμο όπου καταγράφεται η εικόνα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του
Δήμου, την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά τα προϊόντα
τους και τις υπηρεσίες του με περιοδική επικαιροποίηση. Η πλατφόρμα θα διαθέτει μηχανισμούς
μέτρησης της χρήσης της παρεχόμενης πληροφορίας με δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας των
δεδομένων στα όρια πάντα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Δυνατότητα διαχείρισης προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών
• Υποστήριξη ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων
• Υποστήριξη δημιουργίας διαγραμμάτων και αναφορών
• Ημερολόγιο Εκδηλώσεων για την πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με τις τρέχουσες και
μελλοντικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
• Σύστημα Καταχώρησης θέσεων εργασίας τοπικών επιχειρήσεων
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

Το σύστημα στοχεύει στην διαλειτουργικότητα και ψηφιοποίηση της λειτουργίας του γραφείου
κοιμητηρίων. Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του γραφείου κοιμητηρίων και η
βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Το σύστημα καλύπτει πλήρως τη διαχείριση ταφών, εκταφών,
οστεοφυλακίων, παρατάσεων, χρεώσεων κ.λ.π , του δημοτικού κοιμητηρίου . Επίσης παρέχει τη χωρική
απεικόνιση της πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη. Με το παρόν έργο, θα δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο
να έχει μια σαφή και πλήρως επίκαιρη εικόνα των κοιμητηρίων και το αρμόδιο τμήμα του οικείου
δήμου να έχει ένα εργαλείο καθημερινής λειτουργίας.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Δυνατότητα διαχείρισης θέσεων
• Προσθήκη νέων εγγραφών και αρχειοθέτηση για κάθε τύπο δεδομένων
• Γεωχωρική αποτύπωση κοιμητηρίου
• ειδικές και γενικές αναζητήσεις με διάφορα κριτήρια (χρονικό διάστημα, αλφαβητικά, κλπ),
δυναμικές αναζητήσεις πληροφοριών με διάφορα κλειδιά είτε από τη βάση δεδομένων
• λίστα ενεργειών που αναφέρει όλες τις κινήσεις των χρηστών (ταφές, εκταφές, μεταφορές)
• ψηφιοποίηση κατ’ ελάχιστον του 5% των τηρούμενων φακέλων


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 50.000€

Η προτεινόμενη εφαρμογή θα προσφέρει μια πλατφόρμα Αιτήσεων των Δημοτών, παρακολούθησης
των Τροφείων των Δημοτών, παρακολούθησης των Παρουσιών των Εργαζομένων και των Παιδιών κλπ.
Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται διαφορετικές Δομές όπως π.χ Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, ΚΔΑΠ κτλ.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως διαδικτυακά (web-based)
• Αυτόματη κατάταξη των αιτήσεων των Δημοτών σε Σταθμούς , τάξεις κλπ
• Καταχώρηση και αξιολόγηση των αιτήσεων
• Μοριοδότηση – δικαιολογητικά
• Παρακολούθηση των τροφείων
• Παρουσιολόγιο παιδιών / υπαλλήλων
• Σύστημα ειδοποίησης , πλατφόρμα επικοινωνίας-ενημέρωσης γονέων μέσω mobile εφαρμογής


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 40.000€

Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι να αποτελέσει το σημαντικότερο και
ταχύτερο δίαυλο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου με την άμεση ανταπόκριση
των σχετικών αιτημάτων, καθώς και με την αμφίδρομη επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες που
προσφέρουν κοινωνικές παροχές. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος με αυτό το πρόγραμμα μπορεί να
συγκεντρώνει, να ελέγχει και να διαχειρίζεται πληροφορίες αλλά και μια σειρά από δεδομένα που
αφορούν τις Υπηρεσίες Πρόνοιας που προσφέρει. Σκοπός είναι το παρόν έργο να αποτελέσει τη
μοναδική και ενιαία αποτύπωση των ωφελούμενων, που δέχονται κοινωνική στήριξη, σε οποιαδήποτε
δομή του Δήμου ή των νομικών του προσώπων, καθώς και τη διαχείριση και διασύνδεση των
διαχρονικών υπηρεσιών και προνοιακών παροχών που στοχευμένα απευθύνονται στους πολίτες
αυτούς.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και κοινωνικών καταστημάτων (Παντοπωλείου,
Φαρμακείου, κλπ.)
• Διαχείριση Προγραμμάτων ευπαθών ομάδων (όπως Προγράμματα εκμάθησης γλώσσας,
Κοινωνικό Φροντιστήριο, Δημιουργική απασχόληση, κατασκηνώσεις κλπ.)
• Θα περιλαμβάνει όλες τις δομές, παροχές και επιδόματα που προσφέρει ο Δήμος στους
πολίτες
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 40.000€

Το πληροφορικό σύστημα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τον έλεγχο των Αθλητικών και Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενοποίηση και την
αυτοματοποίηση των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών, που κατέχει ένας Δήμος ή το
νομικό πρόσωπο, σε χειρόγραφα συστήματα. Θα πρέπει να παρέχει την ολοκληρωμένη διαχείριση
όλων των γηπέδων και αθλητικών/πολιτιστικών χώρων αρμοδιότητας διαχείρισης του Δήμου, καθώς
και την δυνατότητα δέσμευσης τους.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Διαχείριση Αθλητικών/Πολιτιστικών Χώρων
• Διαχείριση Αθλητικών/Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
• Διαχείριση Χρηστών/Δημοτών
• Διαχείριση εγγραφών και συνδρομών και αναλυτική παρακολούθηση τους
• Σύνδεση του δημότη με όλες τις δραστηριότητες της δομής καθορίζοντας τα στοιχεία που
χρειάζονται ανά δραστηριότητα (πιστοποιητικά υγείας, ημερομηνία έναρξης)
• καθορισμός ειδικών τιμοκαταλόγων με δυνατότητα δημιουργίας ειδικών κατηγοριών π.χ. για
δημότες, ΑΜΕΑ, κ.α.
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 40.000€

Το πληροφορικό σύστημα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τη διαχείριση των Λαϊκών Αγορών του Δήμου
με ένα ολοκληρωμένο και ομοιογενή τρόπο. Το σύστημα θα διαχειρίζεται το σύνολο των εμπόρωνπαραγωγών, ανά λαϊκή αγορά και θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα του δήμου. Θα
δύναται να καθορισθεί η ημέρα της εβδομάδος καθώς και η τοποθεσία που λειτουργεί κάθε λαϊκή
αγορά στο δήμο και η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαφορετικών τύπων δημοτικών
τελών.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου που αφορά στην λειτουργία των λαϊκών αγορών.
• Καταγραφή και διαχείριση του αριθμού και του είδους των αδειών επαγγελματιών πωλητών
λαϊκών αγορών που χορηγούνται.
• Διαχείριση Προκηρύξεων Αδειών ή πιθανών κληρώσεων
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 40.000€

Το Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικού αποθετηρίου εγγράφων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη
λύση ψηφιακής αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων και με δυνατότητες εκτεταμένης αναζήτησης
με φίλτρα. Θα συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα των οργανισμών και υπηρεσιών του δήμου ενδεικτικά
όπως
• αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, οικονομικών επιτροπών, οργανισμών δήμου
• αποδελτίωση νόμων, δικαστικών αποφάσεων, εγκυκλίων υπουργείων και εποπτικών αρχών
• εσωτερικά έγγραφα όπως εισηγήσεις υπαλλήλων και οργάνων
• πρακτικά επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
Συμπληρωματικά το αποθετήριο θα δύναται να αρχειοθετεί πέραν των εγγράφων και άλλους τύπους
περιεχομένου.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Θα επιτρέπει τον εμπλουτισμό των εγγράφων με πληροφορίες
• Θα προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια
• Μοντελοποίηση δεδομένων βάσει σημασιολογικών διεθνών προτύπων


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 30.000€

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών βεβαιωμένων και μη οφειλών, είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή
λύση νέας γενιάς βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα. Στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει σε πολίτες και
σε επιχειρήσεις προσωποποιημένη ενημέρωση και δυνατότητα πληρωμής οφειλών μέσω χρεωστικών,
πιστωτικών καρτών και e-banking. Μέσω διασύνδεσης στο σύστημα οφειλών της οικονομικής
διαχείρισης το οποίο είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό θα προσφέρεται στους πολίτες η
δυνατότητα προβολής, αλλά και εξόφλησης βεβαιωμένων και μη βεβαιωμένων οφειλών για
εγγεγραμμένους χρήστες. Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω taxisnet στοιχείων και παρέχει με
άμεση πρόσβαση στην καρτέλα του οφειλέτη, σύμφωνα με το ΑΦΜ του χρήστη. Η υπηρεσία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου χωρίς καμία φυσική παρουσία στο Δήμο.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Προγραμματιστική διεπαφή για την χρήση του από διάφορες εφαρμογές του Δήμου.
• Διασύνδεση με την οικονομική και ταμειακή υπηρεσία
• Δυνατότητα εκκαθάρισης πληρωμών στους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού
• Δυνατότητα πληρωμής οφειλών μέσω χρεωστικών, πιστωτικών καρτών και e-banking


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 20.000€ + 5.000€ ανά Νομικό Πρόσωπο

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας
κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, σε μη
αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που
διαβιούν μόνοι τους.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης ασθενών, φροντιστών, ιατρών, συγγενών ασθενών με τήρηση
μητρώου
• Δυνατότητα λήψης και καταγραφής ιατρικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από το χώρο
του ασθενούς
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

Με το σύστημα διαχείρισης Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων και διαχείρισης ηλεκτρονικών
εισιτηρίων, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί τις εκδηλώσεις που επιθυμεί (π.χ. θέατρο,
πολιτιστική εκδήλωση, συναυλίες κ.ο.κ.) και μέσα από αυτό να γίνει η πλήρης διαχείριση και πώληση
των εισιτηρίων.
Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής από τον Δήμο θα μπορεί να δημιουργήσει μία εκδήλωση του
ενδιαφέροντος του, να τη διαμορφώσει με τις εκάστοτε ανάγκες του, να επιλέξει κατηγορίες
εισιτηρίων, τιμή, μειωμένο εισιτήριο / ειδική έκπτωση και δωρεάν διάθεση θέσεων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Δημιουργία Εκδήλωσης
• Δημιουργία τιμοκαταλόγων
• Online κράτηση θέσης και πληρωμής, παρακολούθηση πωλήσεων εισιτηρίων
• Πλήρη αποτύπωση εισιτηρίων
• Στατιστικά δεδομένα ανά εκδήλωση και τήρηση ιστορικού εκδηλώσεων
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 30.000€

Η προτεινόμενη λύση θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου έξυπνων αυτόνομων αισθητήρων
μέτρησης ποιότητας αέρα, μικροσωματιδίων και τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων σε κεντρικούς
κόμβους της πόλης και σε σημεία αυξανόμενης ρύπανσης που θα επιλεγούν με κριτήρια τα ιστορικά
δεδομένα ρύπανσης, κίνησης και καιρού από δημόσιες πηγές. Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε
πραγματικό χρόνο ώστε να εξάγονται αυτόματα οι δείκτες ποιότητας αέρα με γεωχωρική σήμανση για
όλο το Δήμο με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας αέρα AQI.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Αισθητήρες μέτρησης (Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Οξείδια του αζώτου (ΝΟ,NO2), Όζον (O3)
κλπ)
• Χωροταξική αποτύπωση αισθητήρων
• Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου
• Δυνατότητα ειδοποίησης σε εκτός ορίων τιμές
• Δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων και αναφορών

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης και
τηλεμετρίας με δυνατότητα συγκέντρωσης, αποτύπωσης και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο
περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα/ποσότητα
των τοπικών υδάτων της περιοχής. Τα συλλεχθέντα και αποθηκευμένα δεδομένα στην πλατφόρμα θα
είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες (πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις,
εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π.), μέσω συγκεντρωτικής οθόνης προβολής μετρήσεων (dashboard), ενώ
θα προσφέρονται και ως ανοιχτά δεδομένα προς περαιτέρω ενημέρωση και επεξεργασία.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Αισθητήρες μέτρησης
o PH νερού
o Αγωγιμότητας/Θερμοκρασίας
o Αλμυρότητας
o Διαλυμένου Οξυγόνου
o ISE (αμμωνία, χλωριούχα και νιτρικά)
o Ροής και ύψους υγρού
o κλπ
• Χωροταξική αποτύπωση αισθητήρων
• Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου
• Δυνατότητα ειδοποίησης σε εκτός ορίων τιμές
• Δυνατότητα εξαγωγής διαγραμμάτων και αναφορών

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και των εγγράφων
της ΔΕΥΑ του Δήμου από την συμβατική του μορφή (φυσικό αρχείο) σε ψηφιακή μορφή και η ασφαλής
αποθήκευσή τους σε σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων και εγγράφων των πελατών της
ΔΕΥΑ. Σκοπός του έργου είναι, η διάσωση του αρχείου της ΔΕΥΑ του Δήμου. Με την υλοποίηση του εν
λόγω έργου ενισχύεται η βελτίωση της αποδοτικότητάς του Δήμου, των υπηρεσιών και των
εργαζομένων του και παράλληλα βοηθά στην εξοικονόμηση και ορθή χρήση των ανθρώπινων αλλά και
των υλικών πόρων που διαθέτει.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Απαιτείται προγραμματική συμφωνία μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ, όπου αυτό προβλέπεται, λόγω
αρμοδιοτήτων.
• Να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης φακέλων κλπ

Κεντρικό Ενιαίο Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πολιτών – χρηστών (πολιτική προστασία,
πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.) για την διαχείριση κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές,
πανδημίες, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.). Το Σύστημα θα αποτελεί δράση αντιμετώπισης
οποιουδήποτε είδους κρίσης μετά από μία φυσική καταστροφή, αλλά και προληπτικά σε επιλεγμένα
σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπως αστικά πάρκα, δάση, ποτάμια, ρέματα, κ.α.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Η οργάνωση και συντονισμός των Υπηρεσιών του Δήμου για γρηγορότερη αντιμετώπιση
κινδύνων, τόσο προληπτικά όσο και κατά την έναρξη μιας κρίσης
• Η προστασία του προσωπικού και της περιουσίας (μέσω άμεσων ενημερώσεων για εκκένωση
και οργανωμένη έναρξη των συστημάτων ανάσχεσης)
• Η δραστηριοποίηση των ενεργών συστημάτων αντιμετώπισης (όπως τα συστήματα
καταστολής)
• Η έγκαιρη προειδοποίηση βασισμένη σε σύγχρονα μέσα και αισθητήρες, πολλαπλές πηγές
δεδομένων και τεχνολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

Το αντικείμενο του Έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος
έξυπνης άρδευσης στις περιοχές ενδιαφέροντος του Δήμου (κλειστά αρδευτικά συστήματα, δημοτικές
γεωτρησεις κλπ) με προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων που θα εγκατασταθούν στο πεδίο
εφαρμογής τους και θα συλλέγουν τις αναγκαίες μετρήσεις και παραμέτρους, καθώς επίσης και του
συστήματος κεντρικής διαχείρισης του.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, θα δημιουργηθεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής
νερού με Ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας για τον έλεγχο της κατανάλωσης/ χρέωσης των παροχών
μέσω προπληρωμένης κάρτας.
• Συλλογή μετρήσεων των αισθητήρων, σε πραγματικό χρόνο και απομακρυσμένα
• Δημιουργία κατηγοριών πελατών
• Δυνατότητα εύκολης αλλαγής των παραμέτρων για το κόστος χρέωσης της μονάδος
κατανάλωσης νερού ή ρεύματος
• Επαλήθευση/έλεγχος εγγεγραμμένων καρτών
• Ιστορικό εγγραφής καρτών

Το σύστημα διαχείρισης θα αφορά πάρκα, δενδροστοιχίες, νησίδες, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης,
πλατείες κτλ. κατηγοριοποιημένα με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία με στόχο τη βιωσιμότητα αυτών
μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμματισμού και παρακολούθησης των εργασιών διαχείρισης.
Μέσα από την εφαρμογή, οι υπηρεσίες θα είναι σε θέση να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, για τις
εργασίες, καθώς και τις συντηρήσεις σε Χώρους Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων. Τέλος θα πρέπει
να παρέχεται η δυνατότητα αποτύπωσης όλων των πληροφοριών, σε διαδραστικό χάρτη με τη χρήση
δυναμικών φίλτρων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Δυνατότητα σύνδεσης περιβαλλοντικών αισθητήρων υγρασίας, θερμοκρασίας κλπ. και η
μετάδοση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο.
• Δυνατότητα πρόβλεψης αναγκαίων πόρων, ανά διαστήματα καθώς και την οικονομική
πρόβλεψη για το επόμενο έτος
• Ενσωματωμένες λειτουργίες Data Analytics και Reporting
• Γεωχωρική αποτύπωση δεδομένων
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση των καταλόγων των δημοτικών βιβλιοθηκών καθώς και την
δημιουργία εφαρμογής (web-mobile app) απεικόνισης των καταλόγων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και
την υποστήριξη συστήματος δανεισμού των βιβλίων από τους πολίτες.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App
• πρότυπο καταλογογράφησης (AACR2)
• πρότυπο MARC 21 για τα βιβλιογραφικά δεδομένα
• δυνατότητα διαχείρισης δανεισμών βιβλίων
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 30.000€

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου προκειμένου να
προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών,
έξυπνων εφαρμογών και καινοτόμου εξοπλισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση
του έργου, η οποία θα προβάλει το πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου, θα διαδώσει αποτελεσματικά την
ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής και ταυτόχρονα θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης
τουρισμού. Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάδειξη και η προβολή των ιστορικών και
πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου μέσα από καινοτόμες και λειτουργικές ψηφιακές
εφαρμογές και εξοπλισμό, η ψηφιακή και η εικονική δυνατότητα επίσκεψης σε ψηφιακές διαδρομές
στην ιστορία, σε μουσεία και μνημεία, σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους αρμοδιότητας του
Δήμου.

Το έργο του ψηφιακού διδύμου πόλης, αφορά, κατ’ ελάχιστο, το τρισδιάστατο αντίγραφο της πόλης, το
οποίο στην ουσία θα είναι ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα με δυνατότητες εισαγωγής και
διαχείρισης εικονικών αντικειμένων (οδοφωτισμός, Δίκτυα Κοινής Ωφελείας, συστήματα μεταφορών
και έξυπνης κινητικότητας, στοιχεία αποκομιδής απορριμμάτων, κλπ).
Το τρισδιάστατο αντίγραφο θα δημιουργείται μέσω τρισδιάστατης μοντελοποίησης με τη χρήση
υψηλής ανάλυσης φωτογραμμετρίας και σύγχρονων γεωμετρικών αλγορίθμων ανάλυσης πολλαπλών
δεδομένων, για τον συνδυασμό μεγάλου πλήθους εικόνων και την παράγωγή τρισδιάστατων μοντέλων
μεγάλης ακρίβειας, τα οποία απεικονίζονται απευθείας στο περιβάλλον του συστήματος γεωγραφικών
πληροφοριών (GIS).
Η ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου, στο πλαίσιο μιας έξυπνης πόλης, θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
διαχείρισης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας των ΟΤΑ, αλλά και για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου των συστημάτων και τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής καθώς και της
λήψης αποφάσεων. Θα δύναται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων προσομοίωσης της πόλης,
μέσω εισαγωγής παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Συμμόρφωση με ανοικτά πρότυπα
• Διαλειτουργικότητα : Τα παραγόμενα μοντέλα θα εξασφαλίζουν πλήρη διαλειτουργικότητα με
το σύστημα γεωχωρικών πληροφοριών
• Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων
• Διεπαφές άντλησης δεδομένων από πρωτογενείς πηγές ή/και άλλα εξωτερικά συστήματα

To σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να διενεργεί διαβουλεύσεις με τους πολίτες μέσω
διαδικτύου. Οι πολίτες μέσω αυθεντικοποίησης σχολιάζουν, συνδιαλέγονται με τη δημοτική αρχή,
προτείνουν, απαντούν σε ερωτηματολόγια σε θέματα που άπτονται του Δήμου. Ως αποτέλεσμα θα
δημοσιεύονται οι προτάσεις των πολιτών με βάση τις πιο δημοφιλείς επιλογές.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• διαβούλευση μέσω web εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
• δυνατότητα δημιουργίας του περιεχόμενου (ερωτήσεις, παρουσίαση σχεδίων, κτλ) της
διαβούλευσης
• δυνατότητα επιλογής του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο Δήμος
• δημοσιοποίηση της διαβούλευσης μέσω κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας του Δήμου
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 40.000€

Η εφαρμογή διευκολύνει τη δημιουργία μιας Συνεδρίασης, τον ορισμό των θεμάτων, τη σειρά με
την οποία θα συζητηθούν τα θέματα, καθώς και τις Αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Η ισχυρή
διαδικασία αναζήτησης επιτρέπει τη γρήγορη εύρεση μιας απόφασης καθώς και την αποστολή της
σε άλλη υπηρεσία. Οι αποφάσεις συνδέονται με πρότυπα εντύπων και απλοποιούν ακόμη
περισσότερο τη συγγραφή μιας απόφασης, αφού η εφαρμογή ενημερώνει πολλά από τα στοιχεία
του εγγράφου αυτόματα.
• διαβούλευση μέσω web εφαρμογής που θα εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
• δυνατότητα επιλογής του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο Δήμος
• δημοσιοποίηση της διαβούλευσης μέσω κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας του Δήμου
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 20.000€

Η πλατφόρμα έχει σαν στόχο την συγκέντρωση του συνόλου των απαραίτητων εκείνων πληροφοριών
του Δήμου που επιτρέπουν στο ανώτατο διοικητικό και πολιτικό προσωπικό την παρακολούθηση της
τρέχουσας κατάστασης του Δήμου, των έργων και των εργασιών που επιτελεί. Η εφαρμογή θα δίνει τη
δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού εργασιών, έργων και δράσεων.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Δυνατότητα καταχώρισης έργων και εμπλεκομένων ατόμων και φορέων
• Δυνατότητα εξαγωγής αναφορών και διαγραμμάτων
• Δυνατότητα προσωποποιημένης παραμετροποίησης αναφορών
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 20.000€

Η εφαρμογή αφορά την καταγραφή και άντληση μετρήσεων απόδοσης από προκαθορισμένες πηγές με
συγκεκριμένη περιοδικότητα. Η εισαγωγή των δεδομένων θα γίνεται είτε χειροκίνητα από τον χειριστή
της , είτε (κατά προτίμηση) από διασύνδεση με σχετικό πληροφοριακό σύστημα. Το συγκεκριμένο
σύστημα θα υποστηρίζει δείκτες εισροών-εκροών, θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με
χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δημιουργία αναφορών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους
αντίστοιχούς δείκτες.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Μελέτη καταγραφής των δεικτών, των πηγών ενημέρωσης και της περιοδικότητας άντλησης
των στοιχείων
• Συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO 37122 ή άλλο που θα προταθεί από την κεντρική
διοίκηση
• Δυνατότητες μέτρησης απόδοσης των δεικτών


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 30.000€

Το λογισμικό της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορά πλειάδα εφαρμογών που μπορούν να δοθούν είτε
στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών και έχουν ως στόχο την αποτελεσματική προστασία του φορέα τόσο
στα πλαίσια της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής δράσης είτε ευρύτερα. Η προστασία αφορά το σύνολο
ψηφιακής δραστηριότητας ήτοι
• Το δίκτυο του φορέα
• Τους διακομιστές του φορέα
• Τις εφαρμογές του φορέα και ιδιαίτερα τις διαδικτυακές εφαρμογές αυτού με δημόσια
πρόσβαση
• Τις τελικές συσκευές (endpoints) των χρηστών
Για τα συστήματα τηλε-εργασίας, η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα
απομακρυσμένης πρόσβασης / εργασίας σε εξουσιοδοτημένους υπάλληλους, μέσω εταιρικών ή
προσωπικών υπολογιστών, μόνο στις εφαρμογές και τα δεδομένα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση
και μόνο έπειτα από την επιτυχημένη πιστοποίηση αυτών, ως εξουσιοδοτημένων χρηστών του
συστήματος.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Υπστήριξη πρόσβασης VPN δικτύου
• Παροχή Endpoint Protection
• Προστασία εισερχομένης και εξερχόμενης κίνησης στο διαδίκτυο
• Συστήματα κεντρικής διαχείρισης χρηστών
• Πιστοποίηση χρηστών με κωδικούς (passwords) του οργανισμού και σύμφωνα με την πολιτική
κωδικών (password policy) αυτού
• Πρόσβαση σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα τμήματα των εφαρμογών του Δήμου, με
βάση την αρμοδιότητα κάθε υπαλλήλου
• Δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες ώρες

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων, για όλα τα δεδομένα της σύγχρονης
πόλης. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιείται με σκοπό την εξαγωγή γνώσης
για τη συνδυασμένη λήψη αποφάσεων, βασισμένη στους δείκτες διακυβέρνησης. Η πλατφόρμα θα
συλλέγει δεδομένα και θα διαχειρίζεται λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και θα
παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου. Στην Κεντρική ενιαία
πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων ευφυών πόλεων, θα πρέπει να μπορούν να
διασυνδεθούν όλες οι «έξυπνες» εφαρμογές του Δήμου, υφιστάμενες, στα πλαίσια του συγκεκριμένου
έργου αλλά και μελλοντικές, με σκοπό την παρακολούθηση και λειτουργία όλων των «έξυπνων»
εφαρμογών, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον. Η πρόσβαση στην κεντρική ενιαία
πλατφόρμα διαχείρισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε ασφάλεια µέσω ενός απλού browser χωρίς να
απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται δυνατότητα
πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα αλλά και πλήρης έλεγχος
εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Ενιαίο Dashboard και κεντρικοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης ετερογενών συστημάτων
• Δεδομένα IoT και διασύνδεση ή ενσωμάτωση με εναλλακτικά πρωτόκολλα μετάδοσης
δεδομένων
• Ενσωματωμένες λειτουργίες Analytics και Reporting
• Η προσφερόμενη πλατφόρμα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες επιπλέον αναβάθμισης και
προσθήκης νέων εφαρμογών με εύκολο τρόπο.
• Η πλατφόρμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης των συσκευών
ανεξάρτητα από κατασκευαστή
• Δυνατότητα Προβολής των πλέον χρήσιμων, για τον δημότη, πληροφοριών, όλων των έργων
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μέσω ενός ενιαίου πληροφοριακού περιβάλλοντος (web &
mobile app)

Μία καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας που στόχο έχει να διευκολύνει ομάδες
ανθρώπων που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο, να καθορίζουν το πρόγραμμα των συναντήσεών τους,
να οργανώνουν και να ανταλλάσσουν το υλικό τους, να κάνουν τηλεδιασκέψεις, να συν διαμορφώνουν
και να λαμβάνουν αποφάσεις.
Ελάχιστες Απαιτήσεις Έργου:
• Διαχείριση Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων
• Οργάνωση και Διαχείριση Συναντήσεων
• Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες
• Mobile Εφαρμογή Χρηστών, Web App
• Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα μέσω Rest API


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 20.000€

Το έργο αφορά τη διασύνδεση κτιρίων του δήμου, μεταξύ τους ή και προς κεντρικό κόμβο, τόσο με
οπτική ίνα, όσο και με μικροκυμματικές ζεύξεις, για τη διαλειτουργικότητα των εσωτερικών
εφαρμογών και συστημάτων του Δήμου.
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 10% του συνολικού προϋπολογισμού

Το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί αναγκαιότητα στους ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ελάχιστές Απαιτήσεις Έργου :
• Αξιοποίηση των web services που παρέχονται από το ΚΕΔ για α) λήψη τιμολογίων, β) λήψη
υπηρεσιών μητρώου αναθετουσών αρχών και οικονομικών υπηρεσιών, γ) αποστολή
μηνυμάτων προς του προμηθευτές,
• Υλοποίηση λειτουργικότητας και των ροών εργασίας των συστημάτων (ενδεικτικά: προβολή ΗΤ,
έλεγχος βασικών στοιχείων ΗΤ, συσχετίσεις του ΗΤ με αναλήψεις υποχρεώσεων/ενταλμάτων
πληρωμής, αντιστοίχιση κωδικοποιήσεων με σκοπό το αυτόματο import του ΗΤ στο σύστημα,
ενημέρωση του εκδότη του ΗΤ για το status, reporting κλπ.)
• Υπηρεσίες ανάλυσης, παραμετροποίησης και εγκατάστασης συστήματος.
• Υπηρεσίες προσαρμογής των ροών εργασίας στο οργανόγραμμα του φορέα.


ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) : 20.000€ + 3.000€ ανά νομικό πρόσωπο

44 Σχόλια

 1. Aξιότιμοι κύριοι,
  Θα ήθελα πρώτα να σας συγχαρώ θερμά για την στρατηγική σας με σκοπό τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής κοινωνίας. Πραγματι, η αξία της δουλειας που κανετε ειναι ανεκτίμητη και σας ευχαριστούμε.
  Δείχνοντας το σεβασμό μας στο έργο σας, στο πλαισιο της πρόσκλησης σε Διαβούλευση επί του προτεινόμενου έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που χρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
  σας υποβαλουμε τις δικές μας σκέψη προς ένταξη.
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ “ΠΛΑΤΩΝ”

  (α) Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ψηφιοποίηση ενός σύγχρονου Μοντέλου Διοίκησης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) το οποίο θα ακολουθεί όλες τις εξελιγμένες έννοιες, διεθνείς εξελίξεις και προδιαγραφές της Διοικητικής Επιστήμης (Management), τις συστάσεις και οδηγίες Διεθνών Οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), και τις κατευθύνσεις και πρακτικές διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνοκρατικών οργανισμών και διεθνών Βραβείων Ποιότητας όπως:
  · European Foundation for Quality Management-EFQM,

  · International Organization for Standardization-ISO,

  · American Society for Quality-ASQ,

  · Malcolm Baldrige National Quality Award,

  · President’s Quality Award Program

  · Deming Prize

  Ειδικότερα, θα σχεδιαστούν οι κύριες Διεργασίες και Υποδιεργασίες των ΟΤΑ και θα συνδεθούν με ρεαλιστικούς δείκτες μέτρησης επιδόσεων κατά διεργασία. θα μπορεί να γίνει προσαρμογή του συστήματος στις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του καθε Δήμου.
  Πάνω σε αυτό το σύστημα θα υπάρχουν οι εφαρμογές που σχεδιάζετε εσείς.

  (β) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βραβείου Ποιότητας «Πλάτων» για εκείνους τους ΟΤΑ που αποτελούν πρότυπα υιοθέτησης αυτού του Μοντέλου Διοίκησης. Θα καθοριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης του Βραβείου, η διαδικασία αναγνώρισης και επιβράβευσης των ΟΤΑ σε ετήσια βάση, καθώς και η προσέλκυση, αξιολόγηση, επιλογή, εκπαίδευση των αξιολογητών.
  Αξιότιμοι κύριοι,
  Θεωρούμε οτι η ένταξη των δύο παραπανω έργων θα ενισχύσει τη συνοχή όλων των έργων που περιλαμβάνονται στην δική σας πρόταση αφου το προτεινόμενο Μοντέλο Διοίκησης και το Βραβείο Ποιότητας αποτελούν το στρατηγικό πλαισιο που μεσα εκει βρισκονται όλα τα εργα που προτείνονται στην πρόταση σας.
  Και παλι συγχαρητηρία για την στρατηγική σας !!!!

  Με εκτίμηση,

  Θάνος Κριεμαδης

  Ο Θάνος Κριεμάδης είναι Καθηγητής Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Στρατηγική Διοίκηση, Διαχείριση Ποιότητας και Ανθρωποκεντρικών Τεχνολογιών», Αν Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, και πρώην Αν. Πρύτανης Οικονομικών και Υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ποιότητας Lean Six Sigma Black Belt και Πιστοποιημένος Σύμβουλος Certified Systemic Analyst Professional, Υπήρξε Αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας ( EFQM Excellence Award) και Επιθεωρητής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 έργα εφαρμοσμένης έρευνας, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας, στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ και καινοτομίας, και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  Τηλέφωνο: 6977-234055

  Εmail: [email protected]

  [email protected]

 2. Καλημέρα, θέλω να ρωτήσω, εάν κάποιος Δήμος θέλει να υλοποιήσει κάτι άλλο εκτός από αυτά, μπορεί; Ευχαριστώ.

 3. Για την εφαρμογή οργάνωσης γραφείου κίνησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων, θα ήταν καλό να περιληφθεί σχετικό module και για τις άλλες δραστηριότητες που αφορούν την Καθαριότητα (πχ πεζός ή μηχανοκίνητος οδοκαθαρισμός, πλύση κάδων, συλλογή ογκωδών αντικειμένων κλπ) με δυνατότητα δημοσίευσης σε σχετική ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο οι Δήμοι θα μπορούν να κρατούν στατιστικά και ιστορικά στοιχεία και οι δημότες να ενημερώνονται για την προβλεπόμενη και πραγματική συχνότητα αποκομιδής απορριμμάτων, ανακύκλωσης, οδοκαθαρισμού κλπ.

 4. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και απαραίτητη η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  Η συστηματική και μεθοδική εφαρμογή της θα βοηθήσει:
  -στην ενημέρωση του κάθε πολίτη για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και συναφών με αυτήν κατασκευών, που συνιστούν τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί σε σημείο, που να διεκδικεί το δικαίωμα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής
  -στην πολιτιστική εκπαίδευση, ώστε να μεταδίδεται η γνώση και η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να επιβεβαιώνεται ο θετικός της ρόλος, κυρίως στην κοινωνική εξέλιξη και την μετέπειτα οικονομική ανάπτυξη
  -στην δημιουργική έρευνα φοιτητών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, ώστε να αποκατασταθεί και αξιοποιηθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων εγκαταλελειμμένων ιστορικών κτηρίων, μέσα και έξω από την πόλη.
  – στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και,
  σε πολλαπλά άλλα οφέλη.

  Στην εφαρμογή της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής ή άυλης, κινητής ή ακίνητης, απαιτείται η ευέλικτη, σταθερή και δυναμική συνεργασία μεταξύ των φορέων, υπουργείων τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών, που είναι αρμόδιοι για την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξή της.

 5. Παρατηρώ στο κόστος των εφαρμογών https://mindigital.gr/archives/3164 (αρχείο ελάχιστες-λειτουργικές προδιαγραφές) προτεινόμενο μέγιστο κόστος, πολλαπλάσια από τις τιμές που μπορεί να βρει κανείς στη διαύγεια, ίσως και 10 φορές παραπάνω. Έχει αυτό κάποια λογική;

 6. Όπου περιγράφονται ανάγκες για επαληθεύσιμα στοιχεία θα πρέπει να προταθεί και η χρήση των τεχνολογιών blockchain DLT

  Προτείνεται η χρήση της τεχνολογίας blockchain – DLT Distributed ledger technologies για την διαφανή καταγραφή στοιχείων μετρήσεων pay as you throw ή αντίστοιχων τεχνολογιών που να υποστηρίζουν τη διαφάνεια και τη δημόσια αξιοπιστία δεδομένων μέσω επαληθεύσεων από τους πολίτες και από κάθε τρίτο πάντα με την λογική της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  H δημόσια πρόσβαση στο blockchain (σε μη προσωπικά δεδομένα) διευκολύνει τη διαφάνεια στις συναλλαγές και τη διάχυση της πληροφορίας. Στο ίδιο πλαίσιο, διευκολύνεται η ελεγκτική διαδικασία και η ασφάλεια των συναλλαγών με την εξάλειψη κάθε ενδεχόμενου παραβάσεων, ακριβώς εξαιτίας της δημόσιας φύσης των δεδομένων. Ταυτόχρονα, εκλείπει και η ανάγκη για ενδιάμεσα μέρη που αυξάνουν το κόστος, αφού όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη συναλλαγή βρίσκονται κρυπτογραφημένες μέσα στο blockchain.

 7. Έχει μεγάλη σημασία κάθε νέο ψηφιακό σύστημα να μη ψηφιοποιεί τη γραφειοκρατία, ή να βάζει ακόμα μια νέα διαδικασία, αλλά να διευκολύνει στην πράξη την καθημερινότητα.

 8. Το σύστημα έξυπνης στάθμευσης θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύνολο των αισθητήρων που βρίσκονται επί του οδοστρώματος, ώστε να γίνεται με ενιαίο τρόπο είτε η διαχείριση δεδομένων που αφορούν σε θέσεις ΑΜΕΑ, είτε πρόκειται για ράμπες είτε για θέσεις στάθμευσης. Συνεπώς, μέρος του Έξυπνου συστήματος διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα δεν είναι παρά ένα υποσύστημα του συστήματος έξυπνης στάθμευσης – κινητικότητας.

 9. Προτείνεται η ανάπτυξη υποσυστήματος με τα δρομολόγια σε πραγματικό χρόνο (συμπεριλαμβάνοντας και ενημέρωση για τυχόν καθυστερήσεις), ώστε να ενημερώνονται οι δημότες σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται.

 10. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει διασύνδεση με δημοφιλείς εφαρμογές χαρτών για εύκολη καθοδήγηση προς τα σημεία ενδιαφέροντος. Ενδείκνυται να υπάρχει και δυνατότητα υπόδειξης υποδομών από τους χρήστες, εύκολη επισήμανση κτιρίων που παρέχουν ή δεν παρέχουν προσβασιμότητα ή προβλημάτων υποδομών πρόσβασης (χαλασμένη ράμπα κλπ). Σε συνδυασμό με το σύστημα Α/Α 1 θα μπορούσε να υπάρχει επισήμανση σε χάρτη και των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

 11. Εκτός του φωτισμού, θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικές συσκευές που παράγουν ήχο για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

 12. Εκτός από τη φωτεινή σήμανση των διαβάσεων, θα πρέπει να τοποθετηθεί φωτεινή σήμανση για τους οδηγούς, ώστε να μπορούν αν ελέγξουν την ταχύτητά τους εγκαίρως και από απόσταση.

 13. Ενδεχομένως θα μειωνόταν το κόστος και θα αυξανόταν σημαντικά η χρηστικότητα εάν η υλοποίηση επιμεριζόταν σε ομάδες δήμων τους οποίους διατρέχουν κεντρικές αρτηρίες (Παραλιακή, Συγγρού, Μεσογείων κ.α.)

 14. Τα συστήματα θα πρέπει να είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής ώστε να μπορούν μελλοντικά να προστίθενται συσκευές ή/και άλλα στοιχεία εισόδου (όπως αμφίδρομη επικοινωνία με google maps κτλ)

 15. Θα πρέπει να διερευνηθεί η διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, έστω σε επίπεδο αναγνώρισης των σχετικών αποδεικτικών, ώστε να υπάρξει μία σχετική μέτρηση. Σε περιπτώσεις δήμων που διαθέτουν εξοπλισμό πραγματικής μέτρησης, μπορεί να υπάρξει ανταποδοτικότητα συνολικά – σε επίπεδο γειτονιάς – περιοχής έως ότου δοθεί η δυνατότητα ανταποδοτικότητας σε επίπεδο νοικοκυριού – χρήστη

 16. Πρέπει να προτείνεται η λογική του “loyalty” για τους δημότες (προγράμματα επιβράβευσης) ή/και ψηφιακή κάρτα δημότη, η οποία θα χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

 17. Προτείνεται η χρήση της τεχνολογίας blockchain – DLT Distributed ledger technologies για την διαφανή καταγραφή στοιχείων μετρήσεων pay as you throw ή αντίστοιχων τεχνολογιών που να υποστηρίζουν τη διαφάνεια και τη δημόσια αξιοπιστία δεδομένων μέσω επαληθεύσεων από τους πολίτες και από κάθε τρίτο πάντα με την λογική της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 18. Προτείνεται η διατήρηση ιστορικού 6-12 μηνών, ώστε να παρατηρηθούν τα σημεία στα οποία συγκεντρώνονται περισσότερα απορρίμματα και έτσι να εντοπίζεται αν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση επιπλέον κάδων.

 19. Για υγειονομικούς λόγους ενδείκνυται η αμφίδρομη ενημέρωση, δηλαδή λειτουργικότητα πληροφόρησης και των δημοτών για την πληρότητα και κυρίως τις ώρες συγκομιδής – προβλεπόμενων διαδρομών, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συσσώρευση απορριμμάτων στους κάδους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 20. Για την εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων, προτείνεται στους χάρτες διαδρομών η προβολή συνολικού χρόνου για την ολοκλήρωση της κάθε διαδρομής, καθώς και εναλλακτικές διαδρομές ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει σε πραγματικό χρόνο.

 21. Προτείνεται επίσης η διασύνδεση ή ύπαρξη σχετικού υποσυστήματος το οποίο θα επιτρέπει την παρακολούθηση αποθεμάτων καυσίμων και την παρακολούθηση από το Δήμο των σχετικών δαπανών.

 22. Διαλειτουργικότητα και παροχή ανοιχτών δεδομένων, πρόγραμμα πιστότητας loyalty.

 23. Να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης μηχανισμών για καθοδήγηση των χρηστών στις διάφορες υπηρεσίες και πληροφορίες.

 24. Προτείνεται η ενιαία τήρηση δικαιώματος χρήσης, συνδρομών κλπ με την κάρτα πρόσβασης προνομίων και δικαιωμάτων του δημότη – ψηφιακή κάρτα δημότη.

 25. Σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, ενδύκνειται να προωθούνται μέσω της εφαρμογής τα απαιτούμενα ανά διαστήματα υγειονομικά πρωτόκολλα για χώρους άθλησης / πολιτισμού.

 26. Θα πρέπει να παρέχει στην Δημοτική Αστυνομία ή στα όργανα ελέγχου των λαϊκών αγορών όλη την απαραίτητη πληροφορία για τον έλεγχο/επιβολή προστίμων μέσω φορητής συσκευής.

 27. Κωδικοποίηση μεταδεδομένων με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται σύνδεση μεταξύ εγγράφων που σχετίζονται ή αφορούν διαδοχικά μία ενιαία ενέργεια (π.χ έγκριση δαπάνης – διαγωνισμός – ανάθεση – κατακύρωση – πληρωμή).

 28. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί στο αποθετήριο όλες τις παραγόμενες εκδόσεις κάθε εγγράφου καθώς και την ιστορικότητα μεταβολών

 29. Δυνατότητα χρήσης ταυτότητας πληρωμής με εκκαθάριση από τον Δήμο, καθώς και μεθόδων πληρωμής σύμφωνα με την οδηγία PSD2, Openbanking.

 30. Διασύνδεση με όλες τις πληροφοριακές δυνατότητες του συστήματος ΔΙΑΣ.

 31. Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει απαιτήσεις όπως άμεση είσπραξη χωρίς ανάγκη ταυτοποίησης, είσπραξη με κωδικούς ΔΙΑΣ ή χρήση Κωδικού Πληρωμής, εισαγωγής στοιχείων με σκανάρισμα QR code, υπολογισμό προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπολογισμό κρατήσεων εσόδων κλπ.

 32. Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ημερολογίου και υπενθυμίσεων.

 33. Δυνατότητα για API για χρήση της ψηφιακής μορφής του εισιτηρίου σε τρίτα συστήματα

 34. Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής πληθοπορισμού ώστε το κοινό και η επιστημονική κοινότητα να έχουν τη δυνατότητα εμπλουτισμού και σχολιασμού του τεκμηριωμένου υλικού.

 35. Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης τεχνικού προγράμματος, αποφάσεων του δήμου καθώς και διαδικασιών ελεύθερης συμμετοχής από τους πολίτες.

 36. Καταμέτρηση Ψηφοφορίας με αυτόματη ενημέρωσης των στοιχείων αποτελεσμάτων.

 37. Αριθμός Ψήφων ανά επιλογή ψήφου Υπέρ – Κατά – Παρών – Αποχή με αυτόματη έκδοση του
  Αποτελέσματος της Απόφασης, (Ομόφωνη με Πλειοψηφία).

 38. Αυτοματοποιημένη δημιουργία συνόλων ανοιχτών δεδομένων. Δημιουργία δεικτών επίδοσης, ποιότητας ζωής, σύγκριση με διεθνή benchmark.

 39. Μηχανισμοί διαφάνειας και επαλήθευσης στοιχείων από τους πολίτες

 40. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης σύνδεσης εγγράφων και αποφάσεων με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά (π.χ. απορρίμματα, κοινωνικές παροχές κ.α.).

 41. Ενημέρωση του εκδότη του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ) για το status, reporting κλπ

 42. Ένα πολύ καλό σύστημα Διαβούλευσης και Συμμετοχικού Προϋπολογισμού είναι το εργαλείο Ανοιχτού Λογισμικού Consul [https://consulproject.org/en]. Καλό θα ήταν να το χρησιμοποιήσει το σύνολο των Δήμων και να αναλάβει υπεύθυνη για την υποστήριξη, τη συντήρηση και -γιατί όχι- την επέκτασή του κάποια ομάδα στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στην ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή εταιριών που ειδικεύονται σε αυτό το αντικείμενο, αν κριθεί αναγκαίο. Καλή πρακτική θα αποτελούσε επίσης η υιοθέτηση των οδηγιών για τις καμπάνιες προώθησης της διαβούλευσης με ψηφιακά μέσα που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωσή του [https://consulproject.org/docs/consul_communication_guide_en.pdf], γιατί -ως γνωστόν- η πλατφόρμα διαβούλευσης από μόνη της δεν αρκεί.

Υποβολή απάντησης