Το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση Govhack διοργανώνει ανοικτή δημόσια online διαβούλευση για τις ανάγκες των πολιτών και των δήμων

Για το έργο του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης” ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025, ανακοινώνει πρόσκληση σε Διαβούλευση επί του προτεινόμενου έργου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που χρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το govhack διοργανώνει ανοικτή  δημόσια διαβούλευση για τα μέλη του και για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Όλα τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν στην πλατφόρμα τoυ govhack θα προωθηθούν στο Υπουργείο έως την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί (25/5  βλ. https://mindigital.gr/archives/3164)